EKINTZAILETZAREN ARLOKO DIRULAGUNTZAK: IDEIA BERRIAK ETA JARDUERA BERRIAK

Pertsona ekintzaileei laguntzeko 2023ko Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren dirulagutzak

Ekintzaileak izan daitezkeen pertsonei ematekoak diren laguntza ekonomikoak, bakarrik aritu daitezen enpresa-ideia bat sortzen, aztertzen eta egituratzen, tokiko enpresa-sorkuntza proiektuen baitan. (ENPRESA IDEIA BAT GARATZEKO LAGUNTZAK), KAPITULU I 
Negozio-ideia zehatz bat duten eta tokiko ekintzailetza-proiektuetan parte hartzen duten pertsona ekintzaileen enpresa-proiektu berriak sustatzeko laguntzak. (ENPRESA PROIEKTU BERRIAK ABIAN JARTZEKO LAGUNTZAK), KAPITULU II

Deialdi honetan jasotako laguntzen onuradun izan ahalko dira, laguntza-prozesuari ekiteko unean eta eskabidea aurkezten duten unean, baldintza hauek betetzen dituzten persona ekintzaileak: 
a) Leioan erroldatuta daude eta Leioan benetan bizi dira oinarri hauek argitaratzen diren datan eta, gutxienez, laguntza-prozesua bukatu arte.
Leioan erroldatuta egotea eta Leioan benetan bizi izatea ez da nahitaezkoa izango aurreikusita baldin badago enpresa-jarduera Leioan instalatzea. Kasu horretan, onuradunak EAEn erroldatuta egon beharko du eta bertan bizi, oinarriak argitaratzen diren unetik eta, gutxienez, aholkularitza-prozesua bukatu arte. 
b) Langabeak dira eta enplegu-eskatzaile gisa izena emanda daude Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan. Ondorio horietarako langabetua dela iritziko da aldikako lanaldian ari denean, lanaldi osoa ez izanda %30 baino handiagoa. 
c) Aurreko urtean alta emanda ez egotea ez Ekonomia Jardueren gaineko Zergan, ez eta Lan­gile Autonomoen Araubide Berezian ere. 
d) Behargintza Leioaren ekintzailetza-arloko aholkuak eta laguntza emateko prozesu batean daude. 

Gainera, diru-laguntzen lerro bakoitzaren berezko betekizunak: 

I KAPITULUA- ENPRESA IDEIA GARATZEKO LAGUNTZAK 
  • Badute ideia bat enpresa- edo negozioproiektu bat garatzeko jarduera-arlo batean (jarduera-arlo hori edozein izan daiteke).
  • Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, aurreko ekitaldietan, ekintzaileei laguntzeko kudeatu dituen deialdietan jasotako diru-laguntzarik jaso ez izana, enpresa-ideia bat garatzeko edo enpresajarduera berriak abian jartzeko.
II. KAPITULUA - ENPRESA JARDUERA BERRIAK MARTXAN JARTZEKO LAGUNTZAK 
  • Enpresa-bideragarritasunaren plan bat edukitzea enpresa edo negozio berri bat martxan jartzeko. Leioako Behargintzak baliozkotzat jo beharko du plan hori, laguntza fasean.
  • Enpresa jarduerak EAEn izan beharko du helbide sozial eta fiskala, baita lan zentroa ere.
  • Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, aurreko ekitaldietan, ekintzaileei laguntzeko kudeatu dituen enpresa jarduera berriak martxan jartzera bideratutako diru-laguntzeko deialdietan jasotako diru-laguntzarik jaso ez izana.
Enpresa-ideia bat garatzeko laguntzetarako eskabideak aurkezteko epea 2023ko azaroaren 9an amaituko da, eta enpresa-proiektu berriak abian jartzeko laguntzetarako, 2023ko azaroaren 23an.
Eskabide-orriak Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan (HAZ eta Gaztelubide), bai eta urriaren 1eko 39/2015 Legean (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena) prestatutako erregistroetan ere aurkeztu behar dira, horretarako Udalak jarriko dituen inprimakietan, udaletxean.leioa.eus webgunean eskuragarri.
Egoitza elektronikoan aurkeztu behar dute horretarako legeak behartzen dituen pertsonek edo entitateek.

BEHARGINTZA

Erantzuteko epe estimatua: 10 egun ebazpen-proposamen egiten denetik.

Epean erantzuten ez bada, erantzuna ezezkoa izango da

Ezestekoa

- 4030 Dekretua, urriaren 31koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ekintzaileei laguntzeko 2023ko ekitaldirako ematen dituen laguntzen deialdia gauzatzeko oinarri arautzaileak onartzen dituena.
- 2023ko urriaren 24ko Alkatetzaren 2023003950 zenbakiko Dekretua; horren bidez, LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREKIN lankidetza-hitzarmena sinatu da, 2023ko ekitaldirako ekintzaileei laguntzeko laguntzen deialdia gauzatzeko.

- 2023ko urriaren 5eko ebazpena, lanbide-euskal enplegu zerbitzuko laneratzea aktibatzeko zuzendariarena. honen bidez ezartzen da zer erakunde dauden baimenduta laguntzaile gisa aritzeko, zein hautaketa eta laguntasun jardueragatik dagokio dirulaguntza, ekintzailetzako tokiko proiektuen barruan, enpresa-ideiak garatzeko eta enpresa-proiektu berriak abian jartzeko laguntzak emateko deialdia gauzatzeko
- Ebazpena, 2023ko maiatzaren 26koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita ekintzaileei laguntzeko 2023ko dirulaguntza-deialdia.
- Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra (2003/11/18ko 276. BOE) 
- Diru-laguntzei buruzko Araudi Orokorra onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa (2006/07/25eko 176. BOE) 
- Diru-laguntzei buruzko Ordenantza Orokorra

Kudeaketaren kostua Udalak hartuko du bere gain

DOKUMENTAZIOA AURKEZTEA
Dokumentuak Leioako udalean baditugu, ez da beharrezkoa berriro aurkeztea, nahikoa da dokumentuak noiz entregatu ziren jasota uztea.
Dokumentuak lehenago beste administrazio batean aurkeztu baziren ere, kasu horretan Udalak egiten ditu beharrezko kontsultak, eskura dauden datuen bitartekotza-sistemen bidez, horiek lortzeko. Hori guztia Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 28. artikuluan oinarrituta. Artikulu horrek aitortzen du herritarrek eskubidea dutela administrazio jardulearen esku dauden edo beste edozein administraziok egindako dokumentuak ez aurkezteko.
Beraz, elkarreragingarriak ez diren dokumentuak bakarrik aurkeztu beharko dira, salbu eta legezko gaikuntzarik ez badago edo interesdunak horren aurka egiten ez badu

Informazio gehiagorik:
www.behargintzaleioa.net 

behargintza@leioa.eus
sac01@leioa.eus  (Udaleko HAZ)
sac02@leioa.eus  (Gaztelubideko HAZ)

Behargintza Leioa: 94.400.41.95
Udaleko HAZ: 94.400.80.00
Gaztelubideko HAZ: 94.464.67.22

Eskaera - Solicitud

Nabarmena:
Giltza sistemaren bidez sartzea
Documentación requerida
- Eskaeraren eredu normalizatua
- Eskaera egiten den unean langabezia egoera ziurtatzen duen agiria. Hori ziurtatzeko, Lanbidek egiten duen “Inskripzio epealdi eta lan-egoeraren txostena” aurkeztu behar da.
- Laguntza eskatzen bada enpresa jarduera berriak abian jartzeko, nahitaez aurkeztu beharko da, gainera, enpresarako bideragarritasun plana.