LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAK ENPLEGU SUSTATZEKO EGINDAKO TOKIKO EKINTZETARAKO DIRU-LAGUNTZAK 2022

Tokiko enpresek Lanbiden enplegu-eskatzaile moduan izena emanda dauden udalerriko langabeak ohiko lan-merkatuan kontratatzeko laguntza ekonomikoak emateko baldintzak arautzea. Hori guztia Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko enplegua sustatzeko toki-ekintzetarako 2021eko laguntzen deialdiaren barruan (EHAA, 128. Zk., 2021eko ekainaren 30ekoa).

Legez eratutako pertsona fisiko edo juridiko pribatuak izango dira onuradunak, baldin eta lantokia Leioan edukita han burutzen badute jarduera ekonomikoa, prestakuntza-eta ikastun-kontratua ez den beste edozein lan-kontraturekin. Halaber, baldintza hauek bete behar dituzte:
  - Foru Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrarekiko betebeharrak eta dirulaguntzei buruzko indarreko araudiak ezarritako betebeharrak egunean izatea.
  - Zigor- eta administrazio-arloan dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta ez egotea, ezta hartarako ezgaitzen dituen legezko debekuaren eraginpean egotea ere.

Laguntzen eskabideak aurkezteko epea deialdia BAOn argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da.

Eskabideak aurkezteko epea 2022ko urtarrilaren 31n amaituko da, aintzat hartuta kontratazioak 2021eko uztailaren 1etik abenduaren 31ra bitartean legezko egin behar direla.

Udaleko Egoitza Elektronikoa

 

 

 

 

 

BEHARGINTZA
Interesdunei jakinarazpena egiteko epea hamar (10) egunekoa izango da, ebazpena egiten den egunetik aurrera.
Epea igarota, ez balego eskabideari legokiokeen berariazko ebazpenik, ukatutzat emango da, aurrerago berariaz ebatz litekeen arren
Gaitzestekoak

Alkatetzaren abenduaren 2ko Dekretua, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren enplegua sustatzeko tokiko ekintzen deialdiaren esparruan kontratatzeko laguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onartzen dituena.

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra (2003/11/18ko 276. BOE)

Diru-laguntzei buruzko Araudi Orokorra onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa (2006/07/25eko 176. BOE)

Diru-laguntzei buruzko Ordenantza Orokorra

Udalak bere gain hartuko du kudeaketaren kostua.

GARRANTZITSUA: Udalak jarriko ditu izapide honetarako behar diren udal ziurtagiriak.

www.behargintzaleioa.net

Behargintza Leioa: 94.400.41.95

behargintza@leioa.net

Udaleko HAZ: 94.400.80.00

sac01@leioa.net 

Gaztelubideko HAZ: 94.464.67.22

sac02@leioa.net 

Declaración responsable (Anexo III)

Ficha de terceros (Anexo II)

Solicitud de subvención normalizada (Anexo I)

Handia:
Eskatzailea identifikatzea ziurtagiri digitalaren edo Herritarren Txartel/Karpetaren bidez
Documentación requerida
- KONTRATATUTAKO PERTSONARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA DOKUMENTU OROKORRAK: Kontratatuko den pertsonaren NANaren edo egiaztagiriaren fotokopia
- Lan-kontratuaren fotokopia
- Kontratatuko den pertsona gizarte segurantzan alta emanda egotearen ziurtagiria
- Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Diruzaintza Orokorrak igorritako txostena, kontratatuko den pertsonaren lan-bizitzarena. Txostenak kontratazioaren osteko data edukiko du. Ofizioz egiaztatuko da kontratatuko den pertsona Leioan erroldatuta, langabezian eta enplegu-eskatzaile moduan izena emanda dagoela